فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر : 

سید علی کاشفی خوانساری

اعضای هیئت علمی:  
محمدعلی بنی اسدی، 
مصطفی رحماندوست، 
دکتر حجت الاسلام محمدرضا زائری، 
دکتر سپیده خلیلی، 
دکتر محمدعلی شامانی، 
دکتر علیرضا کرمانی، 
سید صادق موسوی
مدیر کتاب و نشریات:
علی علی‌محمدی
مدیر داخلی:
لیلا بلون
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان:
http://cyabr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب