Journal archive for Google Scholar Robot!

children & young adults Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوانVolume 5, Number 18 (2018-7)


شخصیت پردازی فدای توصیف و حادثه
شخصیت پردازی فدای توصیف و حادثه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

«پژواک دیگری در فرآیند هویت‌یابی» / با نگاهی به رمان امپراتور کوتوله ی سرزمین لی لی پوت از جمشید خانیان
«پژواک دیگری در فرآیند هویت‌یابی» / با نگاهی به رمان امپراتور کوتوله ی سرزمین لی لی پوت از جمشید خانیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رد پای کودکی در اشعار پروین و فروغ
رد پای کودکی در اشعار پروین و فروغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

باشگاه هایی برای تقویت فکر/ مرور و نقدی بر سه کتاب «جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان»
باشگاه هایی برای تقویت فکر/ مرور و نقدی بر سه کتاب «جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد شناخت/ نگاهی به کتاب جوانه نقد
نقد شناخت/ نگاهی به کتاب جوانه نقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زیبای دروغین
زیبای دروغین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گام نخست و ضروری
گام نخست و ضروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زنان اصلاحگر
زنان اصلاحگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عدد هیچ یا جای خالی
عدد هیچ یا جای خالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عشق متعالی
عشق متعالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عرفان برای کودکان
عرفان برای کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ورود از «داستان» معمولی به یک «رمان»
ورود از «داستان» معمولی به یک «رمان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تسخیر شدن ذهن نویسنده و کاراکترهایش
تسخیر شدن ذهن نویسنده و کاراکترهایش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

احساس و شیطنت های نوجوانانه
احساس و شیطنت های نوجوانانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهربانی چه رنگی دارد؟
مهربانی چه رنگی دارد؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کهنه گرایی در پرداخت سوژه های متنوع
کهنه گرایی در پرداخت سوژه های متنوع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خانه کتاب، خانه نقد هم هست
خانه کتاب، خانه نقد هم هست
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles